TJ SEVEN STORE

....The most natural quality products of swallow bird nest. ..Sản phẩm tổ yến chất lượng tự nhiên nhất. ....

....Quality Above Quantity..Chất lượng trên số lượng....

....TJ Seven Incorporation is the leading importer and distributor in the quality natural swallow bird nest market in United States. Currently, TJ Seven, Inc. is the only natural swallow bird's nest being inspected and approved by the US government to be sold in the USA. Since the beginning, our motto is "Quality above quantity". Which means we always put the quality of our bird nest as our top priority. ..TJ Seven Incorporation là nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu trong thị trường tổ yến tự nhiên chất lượng ở Hoa Kỳ. Hiện nay, sản phẩm yến tự nhiên của TJ Seven, Inc là mặt hàng duy nhất được chính phủ Mỹ kiểm tra và cho bán tại Hoa Kỳ. Kể từ đầu, phương châm của chúng tôi là "Chất lượng trên số lượng" có nghĩa là chúng tôi luôn đặt chất lượng các tổ yến là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. ....